Letna programska konferenca ZSČ

V soboto 19.03.2011 je  v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu pri Ljubljani potekala letna programska konferenca ZSČ. Z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev in izvolitev delovnega predsedstva

2. Obravnava poslovnika in izvolitev delovnih teles Konference

3. Poročilo o delu ZSČ za leto 2010

4. Realizacija finančnega načrta ZSČ za leto 2010

5. Poročilo Nadzornega odbora

6. Prošnja Društva vojaških pilotov vseh generacij in prijateljev vojaškega letalstva za polnopravno  članstvo v ZSČ

7. Program dela ZSČ za leto 2011

8. Predlog finančnega načrta ZSČ za leto 2011

9. Podelitev priznanj ZSČ

10. Vprašanja in pobude

Konference se je udeležil Sekretar Društva podmorničar Ljuboslav Oman.

Letno konferenco je odprl predsednik ZSČ dr. Bojan Potočnik ter v imenu ZSČ pozdravil vse prisotne in goste Mirana Bogataja poveljnika CZ, Janeza Stanovnika predsednika Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Ivana Pivka predsednika Društva vojnih invalidov Slovenije in Andreja Jurjeviča poveljnika enote zastavonoš pri ZSČ. Prebral je tudi opravičila gostov in to ministrice za obrambo g. Ljubice

Predsednik je v nadaljevanji glede na aktualne okoliščine zaprosil g. Mirana Bogataja poveljnika CZ da predstavi delovanje sistema zaščite in reševanja, kar je g. Bogataj z veseljem prestavil v zelo zanimivi predstavitvi. Po končani predstavitvi   se je pristopilo k podelitvi priznanj zaslužnim članom.

Po podelitvi priznanj je prisotne pozdravil g. Stanovnik se je  v imenu Zveze borcev zahvalil za vabilo, ter poudaril da je upodobitev komandanta Staneta na dvoevrskem kovancu  "velika stvar", saj gre za prepoznavnost in uveljavitev Slovenije v Evropi, na koncu je konferenci  zaželel  uspešno delo. V nadaljevanju je prisotne prav tako pozdravil predsednik Društva vojnih invalidov g. Ivan Pivk.

V nadaljevanju se je pristopilo k izvolitvi delovnih teles, predstavitvi poročilu o delu  ZSČ v letu 2010  in finančnem poročilu ZSČ za leto 2010 oba poročila je na kratko podal predsednik ZSČ dr. Potočnik, ker so oba poročila dobili skupaj z gradivom za konferenco in so ga lahko prej prebrali. Sekretar Ljubič je samo še podal razlago na razlike v finančnem poročilu. Nadzorni odbor je prav tako  podal svoje poročilo na poslovanje ZSČ.

Po predstavitvi vseh poročil so bila vsa tri  podana v paketu na glasovanje. Vsa poročila so bila soglasno sprejeta.

V nadaljevanju po kratki predstavitvi g. Konde Društva vojaških pilotov vseh generacij in prijateljev vojaškega letalstva  bilo sprejeto v polnopravno članstvo ZSČ.

V naslednjih točkah je predsednik dr. Potočnik predstavil Program dela in finančni načrt ZSČ za leto 2011. Po predstavitvi sta bila oba soglasno sprejeta.

Na koncu se je vnela zelo pestra in plodna razprava glede uniform ZSČ. Zaključek je bil, da v trenutni situaciji to predstavlja kar velik strošek za posameznike, sploh pa za člane, ki niso zaposleni v SV. Pregledale se bodo vse možne opcije, da bi se to v naslednjih letih realiziralo. Potrebno bo izdelati tudi pravilnik o Uniformi ZSČ, kjer bodo opredeljeni vsi detajli. Potrebna pa bo tudi zagotovitev logistične podpore s strani MORS za zagotovitev prostorov za skladiščenje  uniform, orožja in streliva za potrebe ZSČ.

Na koncu se je predsednik zahvalil vsem udeležencem konference, ter zaključil konferenco.

Po končani konferenci je sledilo še kosilo in neobvezno druženje z ostalimi udeleženci konference.

Tekst: Oman Ljuboslav   Foto: Tomaž Pirjevec